ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ
427 из 100000 подписей
Просмотреть подписи
Показать QR-код петиции
Платформа для петиций РуНета
Что вы хотите изменить?

Президенту Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву

Петиция против разработки Жилянского месторождения калийный солей Актюбинской области

Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев мырзаға

ПЕТИЦИЯ
Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Сізге Елбасы ретінде Жилянское калий тұздары кен орнын пайдалануға жол бермеуді өтінеміз.
Аталған кен орнының экономикалық пайдасынан гөрі жақын арадағы 40-50 жылда аймақ экологиясына әкелетін зияны көп. Себебі, Қарғалы өзені жоспарланған Кен байыту комбинатынан 6 км Ақтөбе қаласынан 10,5 км қашықтықта орналасқан. Комбинаттың зиянды қалдықтары біздің атмосфераны ластайды. Ақтөбе қаласы үшін экология бұрыннан бері проблема болып келе жатыр, олар - күкіртті сутегі иістері, қоқыс полигонының күйік иістері және қала шетінде орналасқан өнеркәсіп кәсіпорынарының қалдықтары.
Калий шикізаттарын өңдеп, байыту кезінде қатты тас тұздары қалдықтары қалады. 1 тонна калийге 3-4 тонна қалдықтан келеді, олардың құрамында натрий хлориді (90%), магний хлориді, бром және ерімейтін заттар (10%) бар.
Экология департаментінің мәліметі бойынша қалдықтар көлемін барынша азайтқанымен кен орынды пайдаланудан және тыңайтқыштарды өндіруден келетін залал көлемі орасан зор. Жыл сайын Ақтөбеде 2,4 млн.тоннаға дейін өндіріс қалдығы жиналып, үлкен үйінділерге айналады. Комбинат жыл сайын 3,5-4 мың тоннаға дейін улы қалдық өндіреді. Біздің аумақта бір жылдың ішіндегі 250 күнде жел соғып тұрады. Кен орындарындағы шаң желмен қалаға, әсіресе, жаңа «Нұр-Ақтөбе» шағын ауданына келеді. Бұл улы шаң, тиісінше, жалпы патологияның өсуіне және басқа да аурулардың тарауына әкеледі. Бұл алдымен, балалардың денсаулықтарына әсер етуі мүмкін.
Кен орнындағы жұмыстар ауаның, топырақтың және жерасты суларының ластануына алып келеді. Ақтөбедегі су сақтау қоймасы пайдалануға жарамсыз болып қалады. Ақтөбелік медицина профессорлары айтқандай, қаланың тұщы сусыз қалу қаупі бар. Осындай жағдай орын алған жағдайда, ауыз суды елдің басқа аймақтарынан және Ресейден әкелуге тура келеді, ал бұл дегеніміз біздің аймақты бірнеше миллиард шығынға ұшыратады. Осы деректер кен орынды пайдаланудың экономикалық тиімділігін жоққа шығарады.
Кәсіпорын қызметі, көптеген ауру түрлерінің өсуіне алып келеді. Зерттеулер көрсеткендей, калий тұздары өндірісіне жақын орналасқан тұрғындарда онкологиялық аурулар өсімі байқалған. Тұзды тұрақты түрде жұтқан адамдарда тыныс жолдары, тері ауларына мен аллергияға бейім келеді. Мұндай аурулар бізде онсызда көп, және де олардың саны өсуде.
Жилянское кен орнын пайдалану сұрағы үкіметтік деңгейде шешілетінін біз жақсы білеміз, сондықтан да Сізден, Қазақстан халқына үлкен сеніммен және шылшылдығымен адал қызмет еткен тұлға ретінде біздің аймақты, халқымызды және болашақ ұрпағымызды экологиялық қауіптен құтқаруға қолдау көрсетуіңізді сұраймыз.
Сіз және Үкімет мүшелері аталмыш мәселеге кеңінен тоқталып, осы кәсіпорынның экономикалық пайдаларының ішінен келешек ұрпаққа зиян тигізетін үлкен мәселелерді (аурулардан бастап жердің опырылуы мен тұзды дауылдарға дейін) көреді деген сенімдеміз.
Нұрсұлтан Әбішұлы! Сіз Ақтөбе облысы ғана емес, жалпы Қазақстан тұрғындары тарапынан үлкен сенімге иесіз, және біз осы жолы да Сіздің қолдауыңызға ие боламыз деген үміттеміз. Осы мақсатқа жету үшін бізде биік мұрат, мызғымас жігер, халық бірлігі бар!


ПЕТИЦИЯ
Уважаемый Нурсултан Абишевич, обращаемся к Вам, как к Главе государства, с просьбой не допустить разработки Жилянского месторождения калийных солей в Актюбинской области.
Несмотря на экономический потенциал данного месторождения, урон от его разработки и эксплуатации в течение 40-50 лет может стать непомерно большим для экологии региона, ведь село Каргалинское от проектируемого ГОКа находится в 6 км, Актобе – в 10,5 км. Выбросы будут загрязнять нашу атмосферу. Проблемы с экологией Актобе испытывает уже давно – запахи сероводорода, гарь от мусорного полигона и выбросы от промышленных предприятий, которых в избытке в окрестностях города. При переработке и обогащении сырья образуются твердые галитовые отходы. На 1 тонну калия образуется 3-4 тонны отходов, они содержат хлорид натрия (90%), хлорид магния, бром и нерастворимые вещества (10%).
В департаменте экологии признают: независимо от попыток минимизации количества выбросов ущерб от разработки месторождения и производства удобрений будет колоссальным. Ежегодно близ Актобе будет скапливаться 2,4 млн. тонн отходов, которые будут складировать в виде отвалов. ГОК ежегодно будет производить от 3,5 до 4 тысяч тонн ядовитых выбросов. 250 дней в году у нас дуют ветры. Вся эта пыль с разрабатываемых карьеров будет нестись в город, и, в частности, в новый микрорайон «Нур-Актобе». Это токсичная пыль, что, естественно, приведёт к росту и общесоматической патологии, и любой иной. А в первую очередь это будет отражаться на детском контингенте.
Работы на месторождении приведут к отравлению воздуха, почвы и подземных вод. Имеющиеся в Актобе водохранилища станут непригодными. Актюбинские профессора медицины признают: город окажется без пресной воды. При таком сценарии развития ситуации питьевую воду придётся завозить из других регионов страны или России, а затем прокладывать в областной центр водовод, что обойдется региону в несколько миллиардов тенге. Данный факт низводит экономический эффект разработки месторождений к нулю.
Деятельность предприятия приведёт к резкому росту множества видов заболеваний. Исследования среди стран СНГ демонстрируют стремительный рост онкологических заболеваний у той части населения, проживающей в непосредственной близости от добычи калийных солей. Постоянное вдыхание соли вызывает заболевания дыхательной системы, кожи и аллергию. Таких больных у нас и так много, и их число растет.
Мы отдаем себе отчёт, что вопрос разработки Жилянского месторождения решается на правительственном уровне и поэтому просим Вас, как человека уже много лет служащего верой и правдой казахстанскому народу, оказать всяческую поддержку по спасению нашего региона, его жителей и наших потомков от экологической катастрофы.
Мы искренне надеемся, что Вы и члены правительства, посмотрите на эту проблему с широко открытыми глазами и сможете разглядеть посреди экономических выгод от данного предприятия все серьёзные проблемы, с которыми может столкнуться будущее поколение (начиная с болезней и заканчивая провалами в почве и соляными бурями). На ликвидацию последствий могут уйти годы человеческих усилий и финансовых средств.
Нурсултан Абишевич, Вы пользуетесь огромным доверием со стороны жителей Актюбинской области и всей страны в целом, и мы уверены, что наши надежды на Вашу поддержку будут оправданы. Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа.
С уважением к Вам, нижеподписавшиеся

С уважением, нижеподписавшиеся

Петиция Петиция против разработки Жилянского месторождения калийный солей Актюбинской области к Президенту Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву была создана и написана Карим Каримов (nurbol87@mail.ru). Эта петиция находится на публичном интернет-сервере www.OnlinePetition.ru. Владельцы службы и спонсоры не связаны с петицией. По техническим и другим вопросам обращайтесь на webmaster@onlinepetition.ru

ПОКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ QR-КОД

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ
OnlinePetition.Ru - предоставляет возможность бесплатного размещения общественных петиции к сознательной общественности для информационно-пропагандистской деятельности.